Trà thơm

Hộp trà thiên nhiên (5 gói)
Trà được hái tay, sao tay nên cánh trà giữ được nguyên hình thái...
Trà thiên nhiên (12 gói)
Trà được hái tay, sao tay nên cánh trà giữ được nguyên hình thái...